• Lenen tegen een lage rente
 • Altijd gratis offerte
 • Meer aanbieders met meer mogelijkheden
 • Contact wanneer en zoals u dat wilt

Privacy Statement KredietenUnie

KredietenUnie houdt zich bezig met het adviseren van klanten over krediet en en bemiddelen bij de totstandkoming van krediet­overeenkomsten. Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoon­sgegevens. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoons­gegevens. KredietenUnie verwerkt persoons­gegevens van personen met wie zij een (potentiële) klant­relatie onderhoudt. KredietenUnie beoogt met dit privacy­statement duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoons­gegevens.

Privacybeleid

KredietenUnie hecht waarde aan bescherming van de persoonlijke levens­sfeer van (potentiële) klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met persoons­gegevens en worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is het privacy­beleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

KredietenUnie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons­gegevens. Met verwerken wordt alles bedoeld wat er met persoons­gegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij

 • Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Uw identificatiegegevens (Burger Service Nummer (BSN), paspoort­nummer, ID-nummer, geboorte­datum, geslacht, kopie van identiteits­bewijzen)
 • Uw financiële gegevens (over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bank­rekening­nummer)
 • Gevoelige categorieën van persoons­gegevens (kopieën van identiteits­bewijzen, persoons­gegevens inzake straf­rechtelijke veroordelingen, fraude , BSN en andere identificatie­nummers van de overheid)
 • Overige gegevens die van belang zijn (beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezins­samenstelling, contract­gegevens)
 • Contactmomenten (brieven en emails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en Twitter)

Persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. Dit gesprek heeft o.a. betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, uw wensen en uw bereidheid om risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken. Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheim­houdings­verklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij baseren onze informatie op basis van een analyse van uw financiële situatie. Het kan voorkomen dat wij contact zoeken met derden die relevant zijn bij de uitvoering van uw opdracht. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werk­zaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werk­zaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat het financiële product die wij voor u tot stand hebben gebracht is geëindigd, vernietigen wij uw in dit kader ontvangen persoons­gegevens.

U heeft als klant het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen:

 • U mag ons een overzicht vragen van de persoons­gegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 • Wanneer bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie zijn verwerkt, dan kunt u om correctie vragen.
 • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten.
 • U kunt ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank.
 • Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel krediet­experts dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Wij kunnen u alleen goed van dienst zijn wanneer u ons volledig en naar waarheid informeert over uw situatie en de gevraagde informatie aan ons verstrekt. Informatie waar wij niet om vragen maar waarvan u weet, of behoort te weten dat deze relevant is voor onze werkzaamheden, dient u ons eveneens te verstrekken. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord aanvraag opstellen en bestaat de kans dat wij u mededelen dat de werk­zaamheden voor u niet kunnen worden uitgevoerd.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoons­gegevens omgaan

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoons­gegevens is omgegaan, dan verzoeken we u hierover contact op te nemen met de directie van ons kantoor. Wij zullen uw klacht direct in behandeling nemen. Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoons­gegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Let op! Lenen kost geld!
© 2024 KredietenUnie | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Cookieverklaring
KredietenUnie staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) onder nummer 12009331.