• Lenen tegen een lage rente
 • Altijd gratis offerte
 • Meer aanbieders met meer mogelijkheden
 • Contact wanneer en zoals u dat wilt

Algemene voorwaarden

 1. Definities:
  • Opdrachtnemer: ook te noemen KredietenUnie
  • Opdrachtgever: diegene die de opdracht verstrekt aan KredietenUnie.
  • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en KredietenUnie
 2. KredietenUnie 100% onafhankelijk
 3. Uitvoering opdracht: KredietenUnie zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.
 4. Garanties: KredietenUnie verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaam­heden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op KredietenUnie rust een inspannings­verplichting en geen resultaats­verplichting.
 5. Inschakeling van derden: KredietenUnie is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. KredietenUnie is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortk­omingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorg­vuldigheid in acht heeft genomen.
 6. Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever: Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaats­gevonden, tegenover KredietenUnie eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 7. Overeenkomst van dienstverlening: De aan de Opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening (offerte) zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeen­gekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk is weerlegd
 8. Reclames:
  1. Reclames betreffende de door KredietenUnie in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij KredietenUnie, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
  2. Reclames ter zake de kwaliteit van de door KredietenUnie verrichte werkzaam­heden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
  3. De datum van ontvangst van de reclame bij KredietenUnie is geldend voor de reclametermijn.
  4. Reclames geven aan de Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.
 9. Betalingstermijn en verzuim: In geval de Opdracht­gever de door KredietenUnie verzonden factuur niet binnen dertig dagen na factuur­datum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebreke­stelling is vereist, de Opdracht­gever in verzuim. De opdracht­gever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het open­staande factuur­bedrag aan KredietenUnie een rente verschuldigd van één procent per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt).
 10. Opschortingsrecht: In geval de Opdracht­gever ten opzichte van KredietenUnie in verzuim is heeft laatst­genoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdracht­gever het verzuim heeft hersteld. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalings­verplichting op te schorten dan wel te verrekenen.
 11. Verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever: Mocht KredietenUnie tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aan­wijzingen ontvangen omtrent -gezien de omvang van de verstrekte opdracht- onvoldoende krediet­waardigheid zijdens Opdracht­gever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds door KredietenUnie verrichte werk­zaamheden.
 12. Annulering opdracht:
  • Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de Opdrachtgever is ondertekend en door KredietenUnie retour is ontvangen, worden bij de opdracht­gever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever -ongeacht de reden- alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht op basis van het uur­tarief zoals in de overeenkomst van dienst­verlening is vastgelegd met een minimum van 10 uur.
  • Als de Opdrachtgever na annulering van de opdracht alsnog binnen een jaar na het beëindigen van de overeenkomst met KredietenUnie een financierings­deal overeenkomt die gebaseerd is op de verleende diensten van KredietenUnie is alsnog de gehele provisie verschuldigd minus het bedrag dat reeds is voldaan.
 13. Ontbinding overeenkomst: KredietenUnie heeft het recht om de overeenkomst met onmiddelijke ingang zonder rechterlijke tussen­komst bij schriftelijke verklaring te ontbinden:
  1. Indien de Opdrachtgever tekort schiet en na een schriftelijke ingebreke­stelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekort­koming in verzuim blijft.
  2. Indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend dan wel in staat van faillissement is verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
  3. Indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van KredietenUnie niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de eind­datum voort te zetten.
  4. In deze situatie is de Opdrachtgever betaling van alle door KredietenUnie bestede uren verschuldigd tegen het uurtarief dat in de overeenkomst van dienst­verlening is vastgelegd met een minimum van 10 uur.
 14. Verplichtingen Opdrachtgever:
  1. Opdrachtgever is verplicht alle voor de door KredietenUnie te verrichten werkzaamheden en derhalve voor een correcte uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan KredietenUnie te verstrekken.
  2. Opdrachtgever garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist en volledig en actueel is.
  3. Opdrachtgever vrijwaart KredietenUnie tegen alle aanspraken van derden jegens KredietenUnie ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
  4. KredietenUnie heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de over­eenkomst en deze algemene voorwaarden verplichtingen heeft voldaan.
  5. Opdrachtgever geeft toestemming aan de Opdrachtnemer om de door hem verstrekte gegevens te delen met partijen waar de financiering wordt aangevraagd.
 15. Aansprakelijkheid:
  1. KredietenUnie geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van (her)financieringen.
  2. KredietenUnie is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leiding­gevende(n).
  3. KredietenUnie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
  4. De aansprakelijkheid van KredietenUnie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar van beroeps­aansprakelijkheid wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
  5. Voor schade, waarvoor de door KredietenUnie afgesloten wettelijke aansprakelijk­heids­verzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schade­vergoeding beperkt tot de opdrachtsom.
  6. Opdrachtgever vrijwaart KredietenUnie voor aanspraken van derden voort­vloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.
 16. Overmacht:
  1. Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van over­macht in de zin van art 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. Als deze situatie zich voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddelijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schade­vergoeding bestaat.
  3. Indien deze situatie zich voordoet zal KredietenUnie alle aan de onder­havige opdracht bestede uren in rekening brengen aan de opdracht­gever op basis van het uurtarief dat is overeen­gekomen in de overeenkomst van dienst­verlening met een minimum van 10 uur.
 17. Geheimhouding:
  1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheim­houding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfer­matige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 18. Auteursrechtelijke bescherming:
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door KredietenUnie uitgebrachte aanbiedingen, advies­plannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door KredietenUnie verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.
  2. De Opdrachtgever staat er voor in dat de opgestelde stukken zoals aanbiedingen, advies­plannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke -behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst- niet anders dan met schriftelijke toestemming van KredietenUnie worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
  3. Indien KredietenUnie na aanvaarding van een opdracht van Opdracht­gever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij KredietenUnie en staat het Opdracht­gever niet vrij zonder toestemming van KredietenUnie het concrete voorstel zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteurs­recht, althans het recht van intellectuele/industriële eigendom, aan KredietenUnie toebehorende, waardoor Opdracht­gever schade­plichtig wordt jegens KredietenUnie. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 11.344,-, onverminderd het recht van KredietenUnie op aanvullende schade­vergoeding.
 19. Elektronische communicatie:
  1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
  2. Opdrachtgever en KredietenUnie zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
  3. Zowel Opdrachtgever als KredietenUnie zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voor­koming van deze risico's.
 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
  1. Op alle verhoudingen tussen KredietenUnie en de Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
  2. Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voor­waarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 21. Afwijkende bedingen: Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeen­gekomen.
Let op! Lenen kost geld!
© 2024 KredietenUnie | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Cookieverklaring
KredietenUnie staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) onder nummer 12009331.